Τι ακριβώς ισχύει για την φορολογική ενημερότητα; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστές;


Share/Bookmark
Πολύ συζήτηση έχει γίνει για την υποχρέωση των ασφαλιστών να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα, ένα ακόμη «χαρτί» προκειμένου ...

να ασκήσουν τον κλάδο. Ένα ακόμη «χαρτί» που στις δύσκολες συνθήκες που όλοι οι ασφαλιστές περνούν, αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για ορισμένους να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής καλό είναι να γνωρίζει τι ακριβώς αναφέρει η νομοθεσία για την ασφαλιστική ενημερότητα. Ο νόμος 4364/2016 αναφέρει επί λέξει τα εξής στο άρθρο 278 «Καταργούμενες διατάξεις και τροποποιούμενες διατάξεις»: 12. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 190/2006 (Α΄196) αντικαθίσταται ως εξής: «β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4175/ 2013 (Α΄ 170), το οποίο ανανεώνεται ετησίως με μέριμνα του ιδίου και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή το Επαγγελματικό Τμήμα του Ενιαίου Επιμελητήριου και από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Το άρθρο 4 του ΠΔ 190/2006 αναφέρει: Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα (άρθρο 4 της Οδηγίας) 1. Κάθε ενδιαφερόμενος που ζητεί την εγγραφή του στο οικείο μητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, υποβάλλει τα ακόλουθα:

Α. Αν πρόκειται για δραστηριότητα μελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύμβουλος) έναντι αμοιβής:

α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών,

γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί,

δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται αν διαθέτει, αποδεδειγμένα, διετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπηρεσίες που περιγράφονται στην περίπτωση Α ή εμπειρία ενός έτους στις υπηρεσίες αυτές και πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής,

στ) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά 1.500.000 ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές του. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε πέντε χρόνια, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται στην Eurostat. H πρώτη αναπροσαρμογή θα γίνει μετά την 15η Ιανουαρίου 2008. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος συνδέεται με ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή μεσίτη ή συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με σύμβαση έργου, δεν δικαιούται όμως ν’ αντιπροσωπεύει ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή μεσίτη και να υπογράφει ασφαλιστήρια. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με ειδική συμφωνία ν’ αναθέτει στον ασφαλιστικό σύμβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων.

B. Αν πρόκειται για δραστηριότητες έναντι αμοιβής (i) παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής, προσυπογραφής ή σύναψης από τον ίδιο ή μέσω άλλου και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών ή μεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συμβάσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), (ii) φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς δέσμευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι αμοιβής καταβαλλόμενης από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, (iii) διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, παραλαβής της αποδοχής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και της έγκρισης του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και παροχής βοήθειας για τη διαχείριση και την εκτέλεσή της, ιδίως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (μεσίτης ασφαλίσεων). α. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α−στ του εδαφίου Α, β. έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι: i) έχει εργασθεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών την διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ii) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. i, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα, ή γ) έχει εργασθεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, ή δ) έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα, ή ε) έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Για την εγγραφή διαμεσολαβητή ως ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων στο οικείο μητρώο, απαιτείται επιπλέον η κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων που αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 7 παρ.1ε και 15α παρ.3 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει.

3. Για την εγγραφή συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο οικείο μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, η ασφαλιστική επιχείρηση, τα ασφαλιστικά προϊόντα της οποίας διαθέτει, οφείλει να καταθέσει στο οικείο Επιμελητήριο βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Α ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο και της παραγράφου 1 περίπτωση Β. Αν ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός μεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει επιπλέον να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 4. Για την εγγραφή στο οικείο μητρώο νομικού προσώπου ως ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α, εδ. α−στ, αντίστοιχα, αφορούν: α. το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης, β. τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο και προβαίνει στον αναγκαίο για την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, έλεγχό τους.

6. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα τις γνώσεις και ικανότητες που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

7. Για την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρέπει να πληρούνται σε μόνιμη βάση οι επαγγελματικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρμόδιο Επιμελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαγράφεται από το μητρώο. Εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διενεργεί διασυνοριακές ασφαλιστικές εργασίες διαμεσολάβησης η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενημερώνει το Κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, με όλα τα πρόσφορα μέσα. Το αρμόδιο Επιμελητήριο χορηγεί στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με την εγγραφή του στα Μητρώα και τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχεία α & β και στην περίπτωση νομικού προσώπου το όνομα ή τα ονόματα του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

8. Ο πελάτης, καταβάλλοντας καλόπιστα το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς τον ασφαλιστή και αν ακόμη ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στον ασφαλιστή, εκτός αν ο πελάτης, ενεργώντας με δόλο καταβάλει το ασφάλιστρο σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει εξουσία από την ασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει ο ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής ή αντασφαλιστής, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή υπέρ του ασφαλισμένου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του παρά μόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγματι τα χρηματικά ποσά. Πηγή

Via

katopartali.blogspot.gr
Share on Google Plus

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment